بهار نارنج

دلم تغییر می خواهد
و عشقی سیر می خواهد
تو را در خواب می بینم
دلم تعبـیر می خواهد
دلم باران
دلم دریا
دلم لبخند ماهی ها
دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور
دلم بوی خوش بابونه می خواهد
دلم یک باغ پر نارنج
دلم آرامش ِتُرد وُ لطیف ِصبح شالیزار
دلم صبحی
سلامی
عشقی
نسیمی
عطر لبخندی
دلم شعری سراسر دوستت دارم
دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می خواهد
دلم تغییر می خواهد
دلم تغییر می خواهد.